فرم های پیشنهاد

پیشنهاد بیمه شخص ثالث با بیمه مازاد تعهدات مالی و بدنی و بیمه حوادث راننده

پیشنهاد بیمه نامه بدنه خودرو

پرسشنامه وپيشنهاد بیمه باربری وارداتی - صادراتی

پیشنهاد بیمه باربري داخلی

بيمه رايانه

پرسشنامه وپيشنهاد بيمه تجهيزات الكترونيك

بيمه مسئوليت عمومي بيمه نصب ونگهداري تابلوهاي تبليغاتي

پرسشنامه وپيشنهاد بيمه مسئوليت مدني(ناشي از عمليات ساختماني دربرابر اشخاص)

پرسشنامه وپيشنهاد بيمه مسئوليت مدني(نگهدارنده ونصاب آسانسور)

پرسشنامه وپيشنهاد بيمه مسئوليت مدني(دربرابرشخص ثالث)

پرسشنامه وپيشنهاد بيمه مسئوليت مدني(تعميرگاه هاي خودرو)

پرسشنامه وپيشنهاد بيمه مسئوليت مدني(پاركينگ هاي خودرو)

پرسشنامه وپيشنهاد بيمه مسئوليت مدني(كارفرمادربرابر كاركنان)

پرسشنامه وپيشنهاد بيمه مسئوليت حرفه اي(مهندسين ناظر،طراح و محاسب(ساختماني))

پرسشنامه وپيشنهاد بيمه مسئوليت مدني(حرفه اي پيرا پزشكان)

پرسشنامه وپيشنهاد بيمه مسئوليت مدني(حرفه اي پزشكان)

پرسشنامه وپيشنهاد بيمه مسئوليت مدني(مسئول فني(بيمارستانها،كلينيكها،درمانگاه ها))

پرسشنامه وپيشنهاد بيمه مسئوليت مدني(مديران وناجيان استخرها)

پرسشنامه وپيشنهاد بيمه مسئوليت مدني(مديران شهربازي درقبال استفاده كنندگان)

پرسشنامه وپيشنهاد بيمه مسئوليت (توليدكنندگان وفروشندگان محصول)

پرسشنامه وپيشنهاد بيمه مسئوليت (مديران واحدهاي اقامتي)

پرسشنامه وپيشنهاد بيمه مسئوليت(حرفه اي وكلاي دادگستري)

پرسشنامه و پیشنهاد بیمه آتش سوزی


چاپ   ایمیل