معرفي بيمه بدنه اتومبيل

معرفي بيمه بدنه اتومبيل
بيمه بدنه اتومبيل جبران كننده خسارات ناشي از حوادثي است كه براي اتومبيل مورد بيمه اتفاق مي‌افتد و بطور معمول و در بيمه نامه‌هاي عادي شامل سه خطر: حادثه، آتش سوزي و دزدي كلي است.

معرفي بيمه سرنشين (راننده)

بيمه نامۀ حوادث سرنشين (راننده)

در اين بيمه غرامت ناشي از نقص عضو و يا فوت راننده مقصر حادثه تحت پوشش قرار مي‌گيرد، شركت‌هاي بيمه موظفند بيمه حوادث راننده را به همراه بيمه شخص ثالث به بيمه گذاران ارائه نمايند.

 

معرفي بيمه شخص ثالث

 

بيمه نامۀ  شخص ثالث

خطرهاي تحت پوشش بيمه نامه شخص ثالث:

جبران خسارت هاي مالي و بدني وارد بر اشخاص ثالث تا سقف تعهدات مندرج در بيمه‌نامه در تعهد بيمه‌گر است.

تعريف حوادث:

  • منظور از حوادث، مواردي است از قبيل تصادف، سقوط، واژگوني، انفجار و آتش‌سوزي است.

خسارت مالي:

  • زيان هايي است كه به سبب حوادث مشمول بيمه به اشخاص ثالث وارد مي‌شود.

خسارت بدني :

  • هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه، شكستگي، نقص عضو يا ديه فوت اشخاص ثالث به سبب حوادث تحت پوشش

تخفيف عدم خسارت بيمه نامه شخص ثالث

چنانچه در مدت بيمه، خسارتي از محل بيمه نامه پرداخت نشود، بيمه‌گر از سال دوم به شرح جدول زير تخفيف‌هايي در حق بيمه اعمال مي‌نمايد.

 

يكسال عدم خسارت

10 درصد

دوسال عدم خسارت

15 درصد

سه سال عدم خسارت

20 درصد

چهارسال عدم خسارت

30 درصد

پنج سال عدم خسارت

40 درصد

شش سال عدم خسارت

50 درصد

هفت سال عدم خسارت

60 درصد

هشت سال عدم خسارت

70 درصد

 

توصيه به بيمه گذاران شخص ثالث:

1- از آنجائي كه معمولاَ هر ساله مبلغ ديه افزايش مي‌يابد، پيشنهاد مي‌گردد مبلغ مسئوليت خود را بيش از ديه روز (تحت عنوان مازاد) خريداري فرماييد.

2- بيمه نوين آمادگي دارد بدون راي دادگاه خسارت وارده به اشخاص ثالث را پرداخت نمايد.

3- چنانچه از وسيله نقليه سواري شخصي خود در امر مسافركشي نيز استفاده مي‌نمائيد، مراتب را به بيمه گر خود اطلاع دهيد.

تعاريف و اصطلاحات مربوط به بيمه اتومبيل

تعاريف و اصطلاحات مربوط به بيمه اتومبيل
بيمه‌گر: شركت بيمه
بيمه‌گذار: مشتري بيمه
شخص ثالث: افرادي كه از سوي بيمه‌گذار يا راننده مورد مخاطره قرار مي‌گيرند.
تعهد مالي (خسارت مالي): خسارت‌هاي وارد به افراد ثالث كه در تعهد شركت بيمه است.
تعهد جانبي (خسارات بدني): خسارت‌هاي ناشي از آسيب بدني افراد ثالث كه در تعهد شركت بيمه است.
سرنشين: راننده اتومبيل مورد بيمه
مورد بيمه: اتومبيلي كه بيمه مي شود.
بيمه بدنه: تعهدات شركت بيمه در مورد خسارت‌هائي كه به اتومبيل بيمه‌گذار وارد مي‌شود.

انواع بيمه نامه های اتومبیل

بيمه‌نامه‌هاي اتومبيل
بطوركلي بيمه اتومبيل جبران كننده خسارت‌هاي ناشي از حوادث رانندگي وارد به اتومبيل و نيز سرنشينان آن و اشخاص ثالث است. بنابراين بيمه‌هاي اتومبيل را مي‌توان به سه گروه تقسيم كرد.