انواع بيمه نامه های اتومبیل

بيمه‌نامه‌هاي اتومبيل
بطوركلي بيمه اتومبيل جبران كننده خسارت‌هاي ناشي از حوادث رانندگي وارد به اتومبيل و نيز سرنشينان آن و اشخاص ثالث است. بنابراين بيمه‌هاي اتومبيل را مي‌توان به سه گروه تقسيم كرد.

1- بيمه‌نامه شخص ثالث: جبران خسارت وارده به اشخاص ثالث شامل:
- خسارت‌هاي مالي
- خسارت‌هاي جاني

2- تعهدات سرنشين: جبران خسارت وارده به راننده مورد بيمه
3- بيمه‌نامه بدنه: اتومبيل جبران خسارت وارد به اتومبيل مورد بيمه

 


چاپ   ایمیل