تعاريف و اصطلاحات مربوط به بيمه اتومبيل

تعاريف و اصطلاحات مربوط به بيمه اتومبيل
بيمه‌گر: شركت بيمه
بيمه‌گذار: مشتري بيمه
شخص ثالث: افرادي كه از سوي بيمه‌گذار يا راننده مورد مخاطره قرار مي‌گيرند.
تعهد مالي (خسارت مالي): خسارت‌هاي وارد به افراد ثالث كه در تعهد شركت بيمه است.
تعهد جانبي (خسارات بدني): خسارت‌هاي ناشي از آسيب بدني افراد ثالث كه در تعهد شركت بيمه است.
سرنشين: راننده اتومبيل مورد بيمه
مورد بيمه: اتومبيلي كه بيمه مي شود.
بيمه بدنه: تعهدات شركت بيمه در مورد خسارت‌هائي كه به اتومبيل بيمه‌گذار وارد مي‌شود.


چاپ   ایمیل