معرفي بيمه سرنشين (راننده)

بازدید: 1348

بيمه نامۀ حوادث سرنشين (راننده)

در اين بيمه غرامت ناشي از نقص عضو و يا فوت راننده مقصر حادثه تحت پوشش قرار مي‌گيرد، شركت‌هاي بيمه موظفند بيمه حوادث راننده را به همراه بيمه شخص ثالث به بيمه گذاران ارائه نمايند.

 

چاپ