انواع بیمه باربری

بيمه حمل و نقل كالا (باربري)
بيمه حمل و نقل كالا (باربري) از نظر نوع پوشش شامل اقسام ذيل مي‌باشد
1) شرايط TOTAL LOSS
اين شرط از بين رفتن كلي كالا در يك مرحله و در نتيجه آتش‌سوزي و يا غرق وسيله نقليه را پوشش مي‌دهد. اين نوع پوشش حداقل پوشش بيمه‌اي در هر حمل را فراهم مي‌آورد و تقريباً در سطح جهان منسوخ شده است ليكن در كشور ايران هنوز هم طرفداران فراواني دارد.

درباره بيمه‌نامه‌هاي باربري

بسياري معتقدند كه قديمي‌ترين و يا اولين شكل بيمه در قالب بيمه حمل و نقل دريايي شكل گرفته است تقريباً قبل از سده نوزدهم زماني كه دريافت وام دريايي توسط بازرگانان رايج بود. با بيان ديگر تجار و بازرگانان از ديرباز به فكر يافتن راهي جهت كاهش ويا انتقال ريسك‌هاي مالي، فرار از ورشكستگي و حصول اطمينان از ادامه فعاليت تجاري خود بوده‌اند و اين موضوع منشايي براي پيدايش بيمه باربري (حمل و نقل) شده است بنابراين مي‌توان بيمه باربري را پشتوانه و تكيه‌گاهي براي بازرگانان و تجار (وارد كننده و يا صادر كننده) و يا توليد كنندگان دانست.