انواع بیمه باربری

بيمه حمل و نقل كالا (باربري)
بيمه حمل و نقل كالا (باربري) از نظر نوع پوشش شامل اقسام ذيل مي‌باشد
1) شرايط TOTAL LOSS
اين شرط از بين رفتن كلي كالا در يك مرحله و در نتيجه آتش‌سوزي و يا غرق وسيله نقليه را پوشش مي‌دهد. اين نوع پوشش حداقل پوشش بيمه‌اي در هر حمل را فراهم مي‌آورد و تقريباً در سطح جهان منسوخ شده است ليكن در كشور ايران هنوز هم طرفداران فراواني دارد.

2) شرط C
پس از TOTAL LOSS اولين پوشش استاندارد انستيتو بيمه‌گران لندن كه در شركت بيمه نوين مورد استفاده قرار مي‌گيرد مجموعه شرايط C انستيتو بيمه‌گران لندن مي‌باشد و خطرات زير را تحت پوشش قرار مي‌دهند.

• آتش‌سوزي يا انفجار

• به گل نشستن و زمين‌گير شدن، برخورد با كف دريا، غرق يا واژگون شدن كشتي با شناور

• واژگون شدن يا از راه خط خارج شدن وسيله حمل زميني

• تصادف يا برخورد كشتي يا شناور يا وسيله حمل ديگر با هر جسم خارجي به غير از آب

• تخليه كالا در بندر اضطراري

• فدا كردن كالا در جريان خسارت عمومي

• به دريا انداختن كالا جهت سبك سازي كشتي

• زيان همگاني و هزينه‌هاي نجات

• مسئوليت مشترك در تصادف

3- شرايط B
شرايط B انستيتو بيمه‌گران لندن پوشش‌هاي كاملتري نسبت به شرايط C انستيتو بيمه‌گران لندن فراهم مي‌آورد. و البته در كشور ايران به جهت ترويج فرهنگ بيمه‌اي و ارائه خدمات بهتر به بازرگانان شرايط B با پوشش‌هاي مازاد برآنچه كه در شرايط استاندارد انستيتو بيمه‌گران لندن كلوز B تحت پوشش است ارائه مي‌گردد كه برخي از آنها به شرح ذيل مي‌باشند:
خطرات عدم تحويل، دزدي، دله دزدي، نشت، شكست، ريزش، پارگي ، قلاب زدگي ، چنگک زدگي ، اثر کالاي مجاور و ...
4- شرايط A
در حقيقت كاملترين نوع پوشش بيمه‌اي، شرايط A انستيتو بيمه‌گران لندن است در اين پوشش تقريباً كليه خطرات احتمالي در جريان حمل تحت پوشش بيمه‌گران قرار خواهد گرفت به جز استثنائات كه بعضي از آنها به شرح ذيل مي‌باشند.

 

استثنائات:
• اشعه يون ساز و آلودگي مواد راديواكتيو ناشي از هرگونه سوخت يا فضولات هسته‌اي
• عدم قبول ورود كالا از طرف بيمه گذار و يا ممانعت از ورود كالا توسط كشور وارد كننده كالا
• سوء عمل از سوي بيمه گذار كه منجر به خسارت يا تلف مورد بيمه شده باشد.
• نشست و ريزش عادي مورد بيمه و خطرات مشابه آنها مانند كسري عادي وزن و فرسودگي و پوسيدگي
• تلف، آسيب يا هزينه ناشي از ناكافي و نامناسب بودن بسته بندي يا آماده‌سازي مورد بيمه
• تلف، آسيب يا هزينه ناشي از عيب ذاتي با ماهيت مورد بيمه
• تلف، آسيب يا هزينه ناشي از كاربرد هر نوع سلاح جنگي كه با انرژي، شكست هسته‌اي يا واكنش مشابه ديگر يا نيروه و ماده راديواكتيو كار كند.
• عدم قابليت دريانوردي كشتي با كرجي با متناسب بودن كشتي، كرجي، وسيله حمل، كانتينر يا ليف وان جهت حمل سالم مورد بيمه

توضيح اينكه : خطرات جنگ، اعتصاب، شورش، بلوا، تروريسم، جزء استثنائات بيمه‌نامه است و در صورتي كه توافقي بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار انجام پذيرد اين خطرات مي‌تواند تحت پوشش قرار گيرد.


چاپ   ایمیل