درباره بيمه‌نامه‌هاي باربري

بسياري معتقدند كه قديمي‌ترين و يا اولين شكل بيمه در قالب بيمه حمل و نقل دريايي شكل گرفته است تقريباً قبل از سده نوزدهم زماني كه دريافت وام دريايي توسط بازرگانان رايج بود. با بيان ديگر تجار و بازرگانان از ديرباز به فكر يافتن راهي جهت كاهش ويا انتقال ريسك‌هاي مالي، فرار از ورشكستگي و حصول اطمينان از ادامه فعاليت تجاري خود بوده‌اند و اين موضوع منشايي براي پيدايش بيمه باربري (حمل و نقل) شده است بنابراين مي‌توان بيمه باربري را پشتوانه و تكيه‌گاهي براي بازرگانان و تجار (وارد كننده و يا صادر كننده) و يا توليد كنندگان دانست. يكي از بخش‌هاي فني شركت بيمه نوين، بيمه‌هاي باربري است كه رشته‌هاي بيمه‌اي ذيل را تحت پوشش قرار مي‌دهد.

بيمه حمل و نقل كالا (باربري)

بيمه بدنه كشتي

بيمه بدنه هواپيما

بيمه وجوه


چاپ   ایمیل