بيمه اعتباري تسهيلات بانك‌ها و قراردادهاي فروش اقساطي

براساس اين طرح تسهيلات بانك‌ها و مطالبات شركت‌هايي كه كالا و محصولات خود را بصورت اقساطي به فروش مي‌رسانند در برابر خطر عدم وصول مطالبات تحت پوشش بيمه‌اي قرار مي‌گيرند.
تمامي بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري شركت‌هايي كه براساس قرارداد فروش تنظيمي، عمليات فروش‌هاي اعتباري انجام مي‌دهند بتوانند براي اطمينان از وصول مطالبات و تضمين سرمايه خود از پوشش بيمه‌اي ياد شده استفاده نمايند.

بيمه مسئوليت حمل و نقل

- بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل زميني (داخلي)
در اين بيمه‌نامه مسئوليت مدني شركت‌هاي حمل و نقل زميني داخلي (بنگاه‌هاي حمل ونقل داخلي) در برابر صاحبان كالا مطابق قانون تجارت و شرايط برنامه‌هاي صادره تحت پوشش بيمه‌اي قرار مي‌گيرند.

بيمه مسئوليت‌هاي عمومي

در اين بيمه‌نامه مسئوليت صاحبان اماكن مختلف اعم از منزل، اماكن ورزشي، هتل‌ها و اماكن اقامتي و غيره مي‌توانند مسئوليت خود را در قبال حوادث منجر به وارد أوردن آسيب به افراد ثالث كه مشخص و شناخته شده نيستند اما در لحظه حادثه در معرض بوجود آمده در محل مورد بيمه قرار گرفته‌اند تحت پوشش قرار مي‌گيرد تا چنانچه در لحظه حادثه فردي در مجاورت محل حادثه قرار گرفته و به وي زيان وارد شود تحت حمايت شركت بيمه باشد.

انواع پوشش‌هاي معمول بيمه‌هاي مسئوليت

  • بيمه مسئوليت حمل و نقل
  • بيمه مسئوليت كافرما در قبال كاركنان
  • بيمه مسئوليت سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي
  • بيمه مسئوليت‌هاي عمومي
  • درباره بيمه‌نامه‌هاي مسؤليت

    بيمه‌نامه‌هاي مسؤليت
    بيمه‌هاي مسئوليت از جمله رشته‌هاي بيمه‌اي است كه به طور مستقيم در تنظيم روابط اجتماعي افراد جامعه، شناخت افراد از حقوق و مسئوليت‌هاي يكديگر و تأمين امنيت حرفه‌اي مشاغل و فعاليت‌ها تأثيرگذار است.