انواع پوشش‌هاي معمول بيمه‌هاي مسئوليت

 • بيمه مسئوليت حمل و نقل
 • بيمه مسئوليت كافرما در قبال كاركنان
 • بيمه مسئوليت سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي
 • بيمه مسئوليت‌هاي عمومي
 • بيمه مسئوليت توليدكنندگان و فروشندگان محصول
 • بيمه مسئوليت حرفه‌اي پزشكان
 • بيمه مسئوليت مديرانن مسئول بيمارستان‌ها
 • بيمه مسئوليت حرفه‌اي پرستاران و پيراپزشكان
 • بيمه مسئوليت حرفه‌اي مهندسين
 • بيمه مسئوليت جامع
 • بيمه اعتباري تسهيلات بانك‌ها و قراردادهاي فروش اقساطي
 • بيمه مسئوليت شكارچيان و محيط بانان
 • بيمه رايانه

 • چاپ   ایمیل