بيمه اعتباري تسهيلات بانك‌ها و قراردادهاي فروش اقساطي

براساس اين طرح تسهيلات بانك‌ها و مطالبات شركت‌هايي كه كالا و محصولات خود را بصورت اقساطي به فروش مي‌رسانند در برابر خطر عدم وصول مطالبات تحت پوشش بيمه‌اي قرار مي‌گيرند.
تمامي بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري شركت‌هايي كه براساس قرارداد فروش تنظيمي، عمليات فروش‌هاي اعتباري انجام مي‌دهند بتوانند براي اطمينان از وصول مطالبات و تضمين سرمايه خود از پوشش بيمه‌اي ياد شده استفاده نمايند.


چاپ   ایمیل