بيمه مسئوليت‌هاي عمومي

در اين بيمه‌نامه مسئوليت صاحبان اماكن مختلف اعم از منزل، اماكن ورزشي، هتل‌ها و اماكن اقامتي و غيره مي‌توانند مسئوليت خود را در قبال حوادث منجر به وارد أوردن آسيب به افراد ثالث كه مشخص و شناخته شده نيستند اما در لحظه حادثه در معرض بوجود آمده در محل مورد بيمه قرار گرفته‌اند تحت پوشش قرار مي‌گيرد تا چنانچه در لحظه حادثه فردي در مجاورت محل حادثه قرار گرفته و به وي زيان وارد شود تحت حمايت شركت بيمه باشد.
انواع رايح اين بيمه عبارتند از:
- بيمه مسئوليت ناشي از آتش‌سوزي
اين بيمه‌نامه، مسئوليت بيمه‌گذار را در قبال خسارات جاني و مالي ناشي از انفجار و آتش‌سوزي و تركيدگي لوله آب به همسايگان و مراجعه كنندگان به محل مورد بيمه وارد آيد را پوشش مي‌دهد كه در واقع مكمل بيمه‌نامه آتش‌سوزي است. همچنين هزينه‌هاي نجات و جلوگيري از توسعه خسارت نيز قابل پرداخت خواهد بود.
- بيمه مسئوليت مديران واحدهاي اقامتي (هتل‌ها و مسافرخانه‌ها)
براساس اين طرح بيمه‌اي خسارات جاني و مالي مسافرين در اثر حوادث در طول مدت اقامت در هتل يا مسافرخانه بيمه مي‌گردد.
در ضمن چنانچه واحد اقامتي داراي امكاناتي نظير استخر، مجموعه ورزشي، پاركينگ و غيره باشد خسارات جاني و مالي وارد به استفاده كنندگان جبران خواهد شد.
- بيمه مسئوليت مديران اماكن ورزشي
چنانچه افراد در زمان حضور و استفاده از امكانات ورزشي و يا انجام تمرينات و مسابقات دچار حادثه منجر به صدمات جسماني شوند و مديريت مجموعه طبق قوانين مسئول جبران خسارت وارده شناخته شود. بيمه‌گر خسارت را جبران مي‌نمايد
اين پوشش بيمه‌اي شامل تماشاچيان نيز مي‌شود.
- بيمه مسئوليت مدير پاركينگ
در اين بيمه‌نامه خسارت وارد به خودروهاي پارك شده در پاركنيگ ناشي از خطرات آتش سوزي، سرقت كلي، سقوط اجسام روي خودرو، شكست شيشه و ... تحت پوشش قرار مي‌گيرد همچنين خسارات جاني اشخاص ثالث كه وارد محوطه پاركينگ مي‌گردند و دچار حادثه مي‌شوند جبران مي‌گردد.
- بيمه مسئوليت ناشي از اجراي عمليات ساختماني
انچه امروزه در جريان تخريب بناهاي قديمي و احداث ساختمان‌هاي جديد كرارا‌ً شاهد آن هستيم خسارات جاني و مالي است كه در جريان اجراي كار ساختماني به اشخاص ثالث وارد مي‌آيد براي تأمين بيمه‌اي حوادث ناگوار ياد شده بيمه‌نامه مسئووليت ناشي از اجراي عمليات ساختماني ارائه مي‌گردد. بدين معني كه چنانچه در جريان عمليات ساختماني شامل تخريب، گودبرداري، خاكبرداري، پي كني و كليه مراحل احداث بنا، جديد، خسارات جاني و مالي به همسايگان، ساختمان‌هاي مجاور و ساير اشخاص ثالث و اموالن عمومي مانند خطوط انتقال نيرو و ... وارد آيد جبران مي‌گردد.


چاپ   ایمیل