بيمه مسئوليت حمل و نقل

- بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل زميني (داخلي)
در اين بيمه‌نامه مسئوليت مدني شركت‌هاي حمل و نقل زميني داخلي (بنگاه‌هاي حمل ونقل داخلي) در برابر صاحبان كالا مطابق قانون تجارت و شرايط برنامه‌هاي صادره تحت پوشش بيمه‌اي قرار مي‌گيرند. بيمه مسئوليت متصديان حمل ونقل هوايي و بيمه مسئوليت شركت‌هاي حمل و نقل بين‌المللي براساس شرايط بارنامه‌هاي فياتا وي.ام.ار
اين بيمه مسئوليت شركت‌هاي حمل و نقل بين‌المللي را در برابر صاحبان كالا يا ذوي الحقوق آنان بر اساس شرايط بارنامه‌هاي و مذكور و مقررات حاكم بر آنها تحت پوشش قرار مي‌دهد.
- بيمه مسئوليت كارفرما در برابر كاركنان
اين بيمه‌نامه خسارت‌هاي بدني ناشي از غفلت يا سهل انگاري كارفرما را كه براي كاركنان وي در حين كار بوجود مي‌آيد تحت پوشش بيمه‌اي قرار مي‌دهد. خسارت‌هاي مشمول بيمه
شامل هزينه‌هاي پزشكي، غرامت فوت و نقص عضو، جبران غرامت روزانه ايام بيكاري و مطالبات سازمان تأمين اجتماعي از كارفرما است. بيمه نوين اخذ بيمه‌نامه ياد شده را براي تمامي كارفرمايان مشمول قانون كار لازم و ضروري مي‌داند.


چاپ   ایمیل