درباره بيمه‌نامه‌هاي مسؤليت

بيمه‌نامه‌هاي مسؤليت
بيمه‌هاي مسئوليت از جمله رشته‌هاي بيمه‌اي است كه به طور مستقيم در تنظيم روابط اجتماعي افراد جامعه، شناخت افراد از حقوق و مسئوليت‌هاي يكديگر و تأمين امنيت حرفه‌اي مشاغل و فعاليت‌ها تأثيرگذار است. اگرچه بيمه مسئوليت تأميني براي اشخاص ثالث در قبال مخاطرات ناشي از فعاليت و زيست بيمه‌گذار است اما بيمه گذار با توجه به جبران خسارت از سوي بيمه‌گر (شركت بيمه) آرامش و اطمينان خاطري در زمان فعال خود كسب خواهد نمود.
با توجه به مسئوليت‌هاي بيشماري كه هر يك از ما در قبال ساير موارد جامعه داريم مي توان تعداد بسيار متنوعي از بيمه‌هاي مسئوليت را برشمرد اما با توجه به ميزان استقبال مردم از انواع نسبتاَ محدود اين نوع بيمه و عدم آشنايي با گونه‌هاي ديگر آن شركت‌هاي بيمه نيز بطور معمول تعداد اندكي از اين پوشش‌ها را به مردم مي‌فروشند.


چاپ   ایمیل