بيمه‌نامه‌هاي مهندسي

بيمه با ايجاد امنيت خاطر و آرامش روحي نگراني ناشي از حوادث ناگهاني و پيش‌بيني نشده را در اذهان كمرنگ كرده و از اين طريق به روان شدن چرخه كار و زندگي كمك مي‌نمايد. بدون پشتوانه و حمايت پوشش‌هاي بيمه‌اي فعاليت‌ بخش‌هاي مختلف اقتصادي نيز همراه با بيم و عدم اطمينان خواهد بود.

با توجه به اينكه يكي از عوامل بنيادي در رشد و توسعه (امنيت سرمايه) است و اين امر نيز بدون وجود بيمه تحقق نخواهد يافت. شركت بيمه نوين با توانائي پذيرش انواع پوشش‌هاي بيمه‌اي و با هر سرمايه تلاش نموده است تا ضمن ايجاد امنيت در سرمايه‌گذاري گامي موثر در ايجاد خدمت بهتر به بيمه‌‌گذاران محترم بردارد. 
از جمله مهمترين بيمه‌هاي مهندسي عبارتند از:

 • بيمه تمام خطر پيمانكاران
 • بيمه تمام خطر نصب
 • بيمه سازه‌هاي تكميل شده
 • بيمه شكست ماشين‌آلات
 • بيمه ماشين‌آلات و تجهيزات پيمانكاري
 • بيمه فساد كالا در سردخانه
 • بيمه عدم النفع شكست ماشين‌آلات
 • بيمه بويلر و مخازن تحت فشار
 • بيمه تجهيزات الكترونيك كه ذيلاً مهم‌ترين بيمه‌هاي اين حوه معرفي مي‌شوند.
 •  


  چاپ   ایمیل