بيمه سازه‌هاي تكميل شده

اين بيمه‌نامه خسارت‌هاي وارد به ا نواع سازه‌هاي احداث شده را در زمان بهره‌برداري از قبيل ساختمان‌ها، برج‌ها، جاده‌ها، راه‌آهن، فرودگاه، كانال‌هاي آبياري، پل‌ها، تونل‌ها، سدها، موج سكن و اسكله، خطوط لوله آب، نفت، گاز، فاضلاب و نيز انبارها و معادن را تحت پوشش قرار مي‌دهد. بيمه سازه‌هاي تكميل شده از نوع خطرات معين بوده و خسارت‌هاي ناشي از سيل، طغيان، زلزله، آتش سوزي و انفجار، خرابكاري، برخورد وسائط نقليه زميني، دريائي و هوائي، نشست، حركت زمين و ساعقه را پوشش مي‌دهد.


چاپ   ایمیل