بیمه مسافران خارج از کشور SOS

اين بيمه نامه اشخاصي راكه قصدسفر به خارج ازكشور را دارند زيرپوشش قرارمي دهد.خدمات موضوع اين بيمه نامه مطابق باشرايط عمومي توسط شبكه بين المللي شركت کمک رسان ایران  تضمين وارائه ميگردد، درصورت نیاز به خدمات با شماره  4 - 88648620 (021) 98+ تماس حاصل نموده و نام ، شماره بیمه نامه و شماره گذرنامه خود را اعلام بفرمایید.

برخي وي‍ژگي ها:
1-پرداخت هزينه هاي پزشكي،جراحي،داروخانه وبيمارستان براي حوادث وبيماريهايي كه درطول سفر بروز كنند تاسقف مقرر
2- هزينه هاي فوريت هاي دندانپزشكي تا سقف مقرر
3-پذيرش وانتقال پزشكي به نزديك ترين بيمارستان يابازگرداندن بيمار به ايران با نظارت پزشكي
4-پرداخت هزينه هاي دعاوي حقوقي تا حداکثر 1500یورو طبق شرايط بيمه نامه
5-راهنمايي وكمك رساني در صورت  سرقت يامفقودشدن مدارك مسافرتي
6-بازگرداندن  كودكان به ايران درصورت فوت ياانتقال پزشكي بيمه شده
7-پرداخت هزينه  عزيمت همراه به بالين بيمه شده بستري دربيمارستان
8-بازگرداندن جسدبه ايران در صورت فوت فردبيمه شده درطول مسافرت
9-انتقال پيام هاي فوري
10-بازگشت پيش بيني نشده به كشورمحل اقامت
11-استردادبارمسافردرصورت فقدان يا اشتباه مسير باروجبران تأخيربارمسافر
12-فقدان باربه ثبت رسيده
13-ديداراضطراري از مبدأايران ومخارج اقامت

 


چاپ   ایمیل