بيمه نوين موفق به دريافت گواهينامه ISO 9001:2008 شد

افتخاري ديگر در كارنامه بيمه نوين قرار گرفت؛ شركت بيمه نوين موفق به دريافت گواهينامه ISO 9001:2008 شد.

به گزارش روابط عمومي بيمه نوين، اين شركت پس از پياده‌سازي نظام مديريت كيفيت طي يكسال گذشته و انجام مراحل مميزي داخلي و مميزي شركت SGS موفق به اخذ اين گواهينامه در ارائه كليه خدمات بيمه‌اي زندگي و غير زندگي در ستاد مركزي و شعبه مركزي شد.


چاپ   ایمیل